Тишината

Потърси тишината в света
Потърси я в сърцето си
Тя е в началото и края
Преди нея нищо,
След нея нищо.
В се сътворява звука,
От него идваш и ти,
С теб идват думите
От думите се раждат молитвите
От молитвите идва мирът
От мирът се ражда любовта
С любовта ние лекуваме
Нашата душа,
нашето минало и бъдеще
Приеми тишината
Разтвори се в нея
Тишината знае всичко
Примири се и учи